کانکس با نمای کامپوزیت

کامپوزیت ها به سه دسته CMC , PMC , MMC  تقسیم می شوند که به ترتیب کامپوزیت با پایه فلزی ، پلیمری و سرامیکی گفته می شوند.در کشور ما بیشتر کامپوزیت با پایه فلزی استفاده می شود.